Privacyverklaring FastFocus

FastFocus ontwikkelt sinds 1984 hoogtechnologische sensortechnologie voor verschillende markten. We zijn sinds 2013 onafhankelijk en richten ons nu op het creëren van baanbrekende e-health oplossingen speciaal ontworpen voor de hedendaagse zorgsector. FastFocus B.V. (KvK: 59285575) is gevestigd aan Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen (hierna: “FastFocus”, “wij” of “ons/onze”).

Als organisatie verwerken wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Voor de in deze privacyverklaring genoemde activiteiten is FastFocus verantwoordelijk. Het gaat daarbij om gegevens die betrekking hebben op: 

 1. personen die geinteresseerd zijn in de producten en diensten van Fastfocus (hierna: “geinteresseerden”);
 2. sollicitanten of personen die zich oriënteren op een baan bij FastFocus (hierna: “sollicitanten”);
 3. personen die een relatie van ons zijn of die werkzaam zijn bij onze relaties (hierna: “klanten/relaties”);
 4. personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (hierna: “leveranciers”);
 5. bezoekers van onze website (hierna: “websitebezoekers”);
 6. derden, zoals personen, niet zijnde relaties, die contact met FastFocus opnemen (hierna: “derden”).
In deze Privacyverklaring lichten wij onder meer toe:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken van de categorieën personen;
 • voor welke doeleinden we die verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag;
 • welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die we over hen verwerken; 
 • met wie u contact kunt opnemen over deze Privacyverklaring en de wijze waarop FastFocus persoonsgegevens over u verwerkt. 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op diensten en producten van FastFocus.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij

  1. Van geinteresseerden verwerken wij de volgende gegevens:
   1. contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens); 
  2. Van sollicitanten verwerken bij de volgende gegevens: 
   1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht; 
   2. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede de eventuele beëindiging daarvan; 
   3. in sommige gevallen: een verklaring omtrent gedrag en gegevens omtrent een identiteitsbewijs; 
   4. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn (zoals gegevens op een curriculum vitae, of uitslagen van een competentietest); 
   5. andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving. 
  3. Van klant/relaties verwerken wij de volgende gegevens:
   1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), bankrekeningnummer;
   2. Authenticatiegegevens voor toegang tot onze systemen;
   3. gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
   4. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en
   5. uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
   6. andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.
  4. Van leveranciers verwerken wij de volgende gegevens:
   1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geslacht, bankrekeningnummer;
   2. in sommige gevallen: een verklaring omtrent gedrag en gegevens omtrent een identiteitsbewijs;
   3. gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
   4. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen;
   5. andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.
  5. Van websitebezoekers verwerken wij de volgende gegevens:
   gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de bezoekers van de website of gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden.
  6. Van derden verwerken wij de volgende gegevens:
   1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum en geslacht indien en voor zover aan ons bekend gemaakt;
   2. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze derden;
   
 2. Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag


  Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Werving en selectie van potentiele werknemers;
  2. Verbeteren van onze dienstverlening;
  3. Marketingdoeleinden;
  4. Relatiebeheer;
  5. Geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures te behandelen;
  6. Betalingen te doen en vorderingen te innen;
  7. Het voldoen aan wet- en regelgeving.


  Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:

  1. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op diens verzoek pre-contractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een sollicitatieprocedure (hierna: “uitvoering overeenkomst”);
  2. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FastFocus rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om ons te vergewissen van de identiteit van onze relaties (hierna: “wettelijke plicht”);
  3. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FastFocus of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat, wat bijvoorbeeld het geval is bij het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten voor het onderhouden van onze zakelijke relaties (hierna: “gerechtvaardigd belang”); of
  4. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”).


 3. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen

 4.  We kunnen persoonsgegevens over sollicitanten delen met:

  1. leveranciers (bijvoorbeeld de externe partij die onze competentietest verzorgt);
  2. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.


  We kunnen persoonsgegevens over relaties delen met:

  1. leveranciers (bijvoorbeeld externe vertaalbureaus);
  2. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.


  We kunnen persoonsgegevens over derden delen met:

  1. leveranciers;
  2. anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

  3. We kunnen persoonsgegevens over alle betrokkenen delen met toestemming van de betrokkene of als sprake is van een wettelijke verplichting.

 5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

 6. FastFocus past beveiligingsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

 7. Doorgifte naar landen buiten de EER

 8. Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

  Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

 9. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 10.  We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig: i) voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt: gegevens over sollicitanten worden bijvoorbeeld vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de betrokkene bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (en ten hoogste een jaar) te bewaren; ii) om te voldoen aan wet- en regelgeving: gegevens die nodig zijn voor onze boekhouding worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard.

 11. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

 12. De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent personen de volgende rechten toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:

  1. het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;
  2. het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken;
  3. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
  4. het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
  5. het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
  6. afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


  FastFocus zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als we niet aan uw verzoek tegemoet komen, dan zullen we uitleggen waarom.

 13. Contactgegevens

 14. Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen aan dpo@fastfocus.nl. U kunt dat e-mailadres ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens door FastFocus zijn verwerkt. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen aan dpo@fastfocus.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als u in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.

 15. Wijzigingen

 16. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 Maart 2024.

  Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

FastFocus Logo

Copyright © 2023
FastFocus BV
Alle rechten voorbehouden

ISO 27001
ISO 13485
Contact

Gerverscop 9
3481 LT, Harmelen
Nederland

Postbus 46
3480 DA, Harmelen
Nederland

Blijf verbonden

KVK-nummer: 59285575, BTW-nummer: NL853405153B01, Rekeningnummer: NL69 RABA 0144 0103 48